Zajímavé informace, které jste možná o finančních institucích nevěděli!

.


Finanční instituce jsou přitom všechny organizace, které se vyznačují tím, že předmětem činnosti je hospodaření s finančními zdroji a cennými papíry. To znamená, že každá společnost, která se věnuje zprostředkováním, poskytováním či uchováváním finančních zdrojů je finanční společnost. Dále však může zprostředkovávat, uchovávat či poskytovat právě cenné papíry a další různé finanční deriváty.
vypisování šeků.jpg
·         Cenné papíry
Cenné papíry jsou listina či záznam. Listina nebo záznam vlastně obsahuje soukromé právo, které dokládá, že jeho držitel je nositelem práva na určitou hodnotu, majetek či majetkový prospěch. Mezi cenné papíry můžeme zařadit třeba akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, směnky, šeky, opční listy či zemědělské skladní listy. Cenné papíry mohou mít listinnou podobu nebo podobu zaknihovanou. Některé zdroje také uvádí, že bankovky jsou cenné papíry, nicméně dle českého práva tomu tak není.
·         Finanční deriváty
To jsou takové instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty podkladového aktiva. Tedy jejich podstata je ve formě termínového obchodu. To znamená, že k obchodu, respektive k plnění podmínek obchodu, dochází s určitým opožděním. Obvykle se jedná o smlouvu mezi dvěma subjekty.
las vegas.jpg
Mezi finanční instituce můžeme zařadit:
·         Banky
·         Spořitelny
·         Úvěrní družstva
·         Družstevní záložny
·         Investiční společnosti
·         Investiční fondy
·         Penzijní fondy
·         Pojišťovny
·         Stavební spořitelny
·         Subjekty a osoby, které mají oprávnění obchodovat s cennými papíry
·         Organizátoři trhů s cennými papíry (jinak také kapitálové trhy)
·         Provozovatelé
◦     herny
◦     kasina
◦     sázkové kanceláře
◦     dražby mimo výkon rozhodnutí
◦     obchod s nemovitostí
◦     finanční pronájem
◦     obchod s cizí měnou
◦     zprostředkování hotovostních a bezhotovostních převodů finančních prostředků
◦     finanční činnost
◦     zprostředkovatelskou činnost – pojišťovací či zajišťovací smlouvy
◦     zprostředkovatelskou činnost – různé druhy spoření

.

Ohodnoťte příspěvek
.

About the Author

pujckapro.cz